Vision och Tro 

Hänvisningar och länkar


Relational Mission, som vi hör till, kan du läsa mer om på deras hemsida:

relationalmission.org/story


För bra artiklar om tro och liv kan vi även hänvisa till TGC Norden och TGC.  
På TGC norden finns det artiklar på de olika nordiska språken däribland Svenska. 

norden.thegospelcoalition.org

Och på TGC finns det ett stort utbud av artiklar på engelska:

thegospelcoalition.org
Vision


Vår vision i dagsläget är att samlas och bygga en evangelisk gemenskap med målsättningen att plantera en sund, baptistisk, evangelisk och Jesuscentrerad församling i Skellefteå. 

Vi vill att Guds Ord och bönen ska få stort utrymme, och vi vill tillbe Gud tillsammans och mötas i gemenskap.

Vi vill bjuda in dem som saknar en evangelisk baptistisk församling i Skellefteå. 

Vår längtan är en gemenskap där små som stora, gamla som unga, svaga som starka, ska känna sig välkomna. 

Vår önskan är även att dela evangeliet med nya och gamla Skelleftebor som behöver få höra om Jesus. Ledarvärderingar


Vi som leder och undervisar har, strävar efter, och vill leda vår gemenskap i en tro och liv som präglas av dessa ledord:

* Bibelgrundad

* Andens kraft

* Genomsyrad av evangeliet

* Glädje till Guds ära

* Trinitarisk

* Jesuscentrerad

* Nya förbundet

* Guds suveränitet

* Guds rike

* Relationell

* Missionell

* Tjänande ledarskap

* Människan skapad till man och kvinna

* Ett fast hopp om framtiden i Jesus eviga seger

* Andligt lärjungaskap

* Socialt engagemang för de svaga

* De mångas bönMer om Tro

På den här sidan har vi kortfattat sammanställt viktiga delar i vår kristna tro och teologi. 
Bibelsyn, vem är Gud, Jesus, den helige Ande. Det kristna livet, församlingen och givetvis frälsningen.  

 

1. Bibeln (2 Tim 3:16; 2 Pet 1:20–21; Mark 13:31; Joh 8:31–32; Joh 20:31; Apg 20:32; 5 Mos 8:3).

Bibeln är Guds Ord; Guds uppenbarelse av sig själv; felfri och ofelbar i sina originalmanuskript; skriven och sammanställd av människor under Gud den helige Andes inspiration; högsta auktoritet och rättesnöre i alla frågor om tro och liv. Bibeln är andlig mat och nödvändig för det kristna livet. Guds ord är klart, och innehåller allt vi behöver veta för att leva ett liv som behagar Gud.

 

2. Gud (1 Mos 1:1, 26; Joh 1:1–3; Matt 28:19; Apg 17:28; Rom 1:20; 1 Joh 1:5; Upp 1:8, 22:13; Joh 14:8–10; Heb 1:3).

Gud är en treenig Gud; tre personer i ett väsen; Gud Fadern, Gud Sonen Jesus och Gud den Helige Ande. Skapare och upprätthållare av sin skapelse. Allsmäktig och god; helig och fullkomlig; utan början eller slut. Sonen har blivit människa och uppenbarat Gud.3. Människan (1 Mos 1:27, 2:17, 3:6, 3:22; Rom 5:12, 16–19, Ef 2:1–3; Rom 1:18, 3:10–12).

Människan är Guds skapelses krona, ensam skapad till Guds avbild som man och kvinna, och ursprungligen god. Fallen i synd och skuld, genom Adam och Evas och våra egna överträdelser. Därigenom andligt död och utanför livet hos Gud, under Guds rättfärdiga dom, och helt förlorad i sig själv.

 


 4. Räddning (Rom 1:18; 2 Mos 20:5–6; 2 Kor 5:19; Matt 5:17; Joh 3:36; Apg 4:12, 27–28; Joh 1:12).

Gud är helig och rättfärdig och kommer att döma all orättfärdighet. Men Guds nåd och kärlek är större än hans heliga vrede. Därför har Gud, efter många förutsägelser, fullbordat försoning för människor från alla folk genom Sonen. Frälsning finns enbart i Sonen och alla som tror på hans namn blir Guds barn.

 

4:1 Gud Fadern (Ef 1:4-5, 11-12, 14; Joh 3:16, 10:18, 17:1-5).
Fadern har av kärlek före världens skapelse bestämt att sända sin ende son till världen för att utföra Guds räddningsplan och därigenom förhärliga Gud.

 

4:2 Gud Sonen Jesus (Luk 1:34-35; Joh 1:1, 14; Heb 4:15; 2 Kor 5:21; 1 Kor 15:3-4; Upp 1:5; Apg 10:43; Rom 5:1; Joh 11:25). 

Gud Sonen Jesus, blev människa, född av en jungfru genom Gud den Helige Ande. Jesus levde ett liv utan synd och dog på Golgata kors en ställföreträdande död för människors synder. Han uppstod från det döda på den tredje dagen. Genom Jesus död och liv finns syndernas förlåtelse, rättfärdiggörelse och evigt liv genom tro på Hans namn. 

 

4:3 Gud Den Helige Ande (Joh 1:13, 3:5, 8, 14:26, 15:26, 16:8, 14; 1 Kor 2:12–13, 6:19; 2 Thess 2:13; Rom 8:15).

Gud den Helige Ande, föder människan pånytt så att hon kan se Guds rike; överbevisar om synd, dom och rättfärdighet; uppenbarar och förhärligar Jesus; ger tro på Honom genom att visa vad han har sagt och gjort; helgar den troende; bor i honom/henne och vittnar att han/hon är Guds barn.

 

4:4 Människans mottagande: omvändelse och tro (Luk 24:47; Apg 3:19; Joh 6:40; Joh 11:25–26).

Guds räddning tas av människan emot genom omvändelse och tro. Omvändelse är att bekänna synd och lämna den för att följa Gud. Tro är att bekänna och förtrösta på Gud, för vad Sonen gjort, och vad han lovat.

 

5. Församlingen.


5:1 Den universella församlingen (Joh 17:21; Gal 3:28; Ef 2:15, 18; 1 Kor 12:13, 27; Kol 1:24). 

Alla sant troende, från olika folk och språk, tider och platser, kyrkor och samfund hör samman i en gemensam församling och familj som är Jesus kropp. 

 

5:2 Den lokala församlingen (Ef 2:19-22, 4:15-16; Heb 10:23-25; Apg 20:28; 1 Pet 5:2; Matt 18:15-17; Apg 2:42; 1 Kor 12:12).  

Den lokala församlingen är en grupp av troende som regelbundet möts. De har ett tjänande ledarskap; utövar disciplinering; delar gemenskap, bön och Bibelns undervisning; deltar i kyrkans ordningar; och byggs i kärlek upp genom de gåvor och tjänster som den Helige Ande ger till var och en.

5:3 Församlingens ordningar: dop och nattvard (Matt 28:19; Apg 2:38, 8:36; Mark 1:10; Matt 26:26-28; 1 Kor 11:23-26).

Dop är ett vattenbad genom nedsänkning; som sker efter en persons omvändelse och tro; på Jesus befallning och uppdrag; i Fadern, Sonens och den Helige Andes namn. 

Nattvard är det nya förbundets måltid; för de troende; instiftad av Jesus; firad för att komma ihåg och förkunna Jesus död. 

 

5:4 Församlingens uppdrag (Matt 6:14, 10:8, 28:18-20; Apg 1:8; Ef 5:32; Joh 13:34).

Jesus har gett församlingen uppdraget att göra alla folk till lärjungar, döpa dem, och lära dem att hålla allt han befallt; att förlåta och älska som de har blivit förlåtna och älskade; att ge vidare som gåva vad de har fått som gåva.
6. Det kristna livet.

6:1 Den Helige Ande, Hjälparen (Joh 14:16-17; 1 Kor 1:12; Rom 8:26; Apg 1:8; 1 Kor 12:7, 14:26).

Alla som tror har fått den Helige Ande som gåva och Hjälpare. Anden hjälper den troende att förstå Bibeln; att be; ger kraft att vittna; och gåvor för att bygga upp Guds församling.

 

6:2 Helgelse (2 Pet 1:2; Rom 6:1, 8, 17, 8:29; Fil 2:5; 1 Thess 4:7; Gal 5:22-25; Heb 12:14).

Gud har bestämt att alla som tillhör honom ska helgas genom Anden. Helgelse är att växa i nåden genom att av hjärtat leva i sin omvändelse och att bli allt mer lika Jesus i liv och sinne.

 

6:3 Mening med livet ( Matt 22:36-40, 1 Mos 1:27, Joh 14:6, 1 Joh 5:12, Psaltaren 42:2-3, Matt 16:24-27).
Gemenskap med Gud, att leva till Guds ära, att leva i Guds ljus och liv.
Det dubbla kärleksbudet. Älska Gud och sina medmänniskor.7. Jesus återkomst och rike  (Apg 1:11; Matt 24:31-32, 25:41, 46; Joh 3:18, 5:22, 27-29; Upp 20:11-21:5, 23-24).

Jesus ska komma tillbaka till jorden för en slutgiltig dom. Alla människor ska uppstå från döden till att dömas av Jesus till evigt liv eller evigt straff. Evigt straff till alla som förnekar Honom, Satan och alla onda andemakter. Evigt liv till alla som bekänner och tillhör Honom.

Sedan kommer Gud att skapa en ny himmel och en ny jord; ett rättfärdigt och evigt rike; utan synd, nöd och tårar; där Guds församling skall förhärliga Gud och åtnjuta hans härlighet för evigt.